Gold Price: 41.07 £/g
Silver Price: 0.6 £/g

Prices updated on: 20-06-2021

Nisab Based On Gold:

85g - Shaykh Samer Al-Nass = £3,490.95
87.48g - Mufti Taqi Usmani = £3,592.80
100g - Shaykh Mazin Bakir = £4,107.00

Nisab Based On Silver:

595g - Shaykh Samer Al-Nass = £357.00
612.36g - Mufti Taqi Usmani = £367.42
700g - Shaykh Mazin Bakir = £420.00